SATYSFAKCJA SPOŁECZNA

Studium Stefana Nowaka (opublikowane w 1966 lecz przeprowadzone w 1961) potwierdza wstępne ustalenia Sarapaty. Według Nowaka:Jeśli… przyjmiemy, że przejście ze wsi do miasta jest awansem i że jest awan­sem przejście z zawodu robotnika niewykwalifikowanego do wykwalifikowanego, a z zawodów „fizycznych” do „umysłowych” oraz przejście do kategorii „inteligencja z wyższym wykształceniem” dla dzieci urzędników…, to wówczas…

Read More

SKŁAD SPOŁECZNY

Liczne studia nad polską strukturą społeczną zrealizowane po 1945 roku przynoszą dość złożony i niejasny obraz. Z jednej strony twierdzi się, że jest to struktura względnie homogeniczna, z drugiej – podkreśla się rozmaite procesy społecznej dekompozycji i rekom- pozycji. Część badaczy utrzymuje, że polskie społeczeństwo charak­teryzuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem dochodów. Wykazuje się jednak również,…

Read More

DLA ZROZUMIENIA

Dla zrozumienia złożonego charakteru współczesnej Polski szczególnie ważne jest zjawisko rozwoju i utrzymywania się niefor­malnej struktury społecznej. Ta nieformalna struktura ma bowiem pewien związek z wytworzoną przez polską szlachtę w latach 1795- 1918, w okresie braku niepodległości państwowej, infrastrukturą społeczną. W ramach szerzej zakrojonej analizy społeczeństwa na szczególną uwagę zasługuje historycznie uwarunkowany system nieformalnych relacji między…

Read More

SPOŁECZNE DZIEJE WIĘKSZOŚCI

Społeczne dzieje większości krajów europejskich charakteryzują się znaczną stabilnością i ciągłością Obserwacja ta nie dotyczy jednak najnowszej historii Polski. Druga wojna światowa, a następnie „so- wietyzacja” Polski stały się przyczyną doniosłych procesów spo­łecznych. Najważniejszym z nich było zaniknięcie wielu tradycyjnych segmentów polskiego społeczeństwa19.Ludność żydowska (około trzech milionów ludzi) została unices­twiona. Zniszczono środowiska ziemiańskie. Zniknęła niemal…

Read More

NIEKTÓRE OSOBOWOŚCI

Przy tym niektóre osobistości zachodniej nauki utraciły już kon­takt z rzeczywistością społeczną i myślą akademicką. Syci splen­dorów, intelektualnie znużeni i zużyci myśliciele nadal zajmują ka­tedry, prezesują fundacjom i pełnią funkcje rektorów. Traktowani wciąż jako symbol nauki są w rzeczywistości jej konserwatywnymi strażnikami i nie przyczyniają się na swoich stanowiskach do rozwoju nowych idei. Ale czy…

Read More

PRACA ZESPOŁOWA

Taki mechanizm może polegać na pracy zespołowej (a nie pracy „dla” kogoś czy „z” kimś) uprawianej na zasadzie wzajemnego dopełniania się i bez zakładania dominującej roli poszczególnych uczonych. Przyszłość pokaże, czy ten typ zespołu przetrwa w naukach społecznych nie jako chwalebny wyjątek, lecz jako rzecz zwyczajna.Można pesymistycznie zakładać, że socjometrycznie kluczowa pozycja w „syntezotwórczym centrum”…

Read More

POJMOWANIE RZECZYWISTOŚCI

W ja­kiej mierze to czyste pojmowanie rzeczywistości i długie łańcuchy dedukcyjnego myślenia są wciąż cenione jako podstawa pracy nau­kowej? Gdzie może powstawać czysta wiedza, skoro – jak się wydaje wiele tak zwanych „rezerwuarów myśli”, instytucji stworzonych w celu popierania nieskalanego dążenia do prawdy, przekształciło się po prostu w supemisze dla uczonych arywistów?Odpowiedź na te pytania nie…

Read More

STARANNA OCENA

Musi starannie ocenić kogo powinien zaprosić na przyjęcie (jeśli je organizuje), na które przyjęcia powinien pójść sam, a kiedy powinien „narzucić” swoją obecność. Wszystkie te czynniki są w opinii środowiska dokładnie skatalogowane, oszacowane i zsyntetyzowane. W naukach społecznych brak mierzalnych, obiektywnych kryteriów doprowadził do wytworzenia „skomputeryzowanej”, opartej na zewnętrznych ob­jawach sukcesu, procedury rankingowej, w ramach…

Read More

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Uczony, by mieć dostęp do porównawczych danych empiry­cznego typu oraz możliwość pisania książek i artykułów, musi dostawać granty. Musi zatem wiedzieć, w jaki sposób o granty zabie­gać. W zbiurokratyzowanym środowisku nowoczesnych uniwer­sytetów ta umiejętność, bardziej niż jakakolwiek inna, umożliwia prowadzenie badań. Bezpośrednio po zakończeniu i opublikowaniu wyników przeprowadzonych badań uczony powinien rozpocząć za­biegi o zwrócenie…

Read More

ZDOBYCIE ZNANIA

W tej sytuacji lepiej jest przedstawić konwencjonalny tekst ujęty w dobrze przemyślanej, strawnej formie. Tego rodzaju prace przemawiają do posiadających określone preferencje recenzentów, rad, lektorów i per­sonelu domów wydawniczych. Tekst o oryginalnej zawartości mógłby tylko wprawić ich w zakłopotanie. Dostosowanie się do konwen­cjonalnej wartości stale powtarzanych idei nie sprzeciwia się żelaz­nemu prawu oceniającej przeciętności.Ta „twórczo-konformistyczna”…

Read More